ბანერები

პარნტრიორები

GAMPHA შეიქმნა  ქართველ ექიმებსა და მათ ამერიკელ კოლეგებს შორის თანამედროვე სამედიცინო ინფორმა-ციის გაცვლისათვის.  ტელემედიცინის განყოფილებაში ხორციელდება განსაკუთრებული შემთხვევების განხი-ლვა და კონსულტაციების წარმოება.  

Artmedia