ბანერები

პარნტრიორები

GEMPHA provides free access to practice Case Studies in Georgian language, in all major medical specialties, which will help Georgian physicians to hone there practical skills and advance their theoretical knowledge.GAMPHA provides free access to practice Case Studies in Georgian language, in all major medical specialties, which will help Georgian physicians to hone there practical skills and advance their theoretical knowledge.

GEMPHA  ვებ გვერდის კლინიკური განხილვების განყო-ფილება განკუთვნილია  პაციენტთა საინტერესო შემთ-ხვევების წარდგენისათვის და მიზნად ისახავს ხელი შე-უწყოს, ქართველ ექიმთა პრაქტიკული ჩვევებისა და თე-ორიული ცოდნის მსოფლიოს თანამედროვე სტანდარ-ტებთან დაახლოვებას.

 

Artmedia